โคงการภารกิจเพื่อสังคม

   -ทบทวนความรู้เพื่อสอบเลื่อนระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือนแร่ (พ.ย.2550)

   -โครงการพัฒนาความรู้สมาชิกทางวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เลื่อนระดับ ภาคีวิศวกรเป็น สามัญวิศวกน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง(2551)

   -โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (2551)

   -โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (2551)

   -โครงการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ เพื่อสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (2551)

   -โครงการอบรมหลักสูตร

   -POWER GENERATION TECHNOLOGY

   -TRANSMISSION SYSTEM DISTRIBUTION

   -DISTRIBUTIONSYSTEM TECHNOLOGY ,RENEWABLE ENERGY AND SOLAR ENERGY

   -โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศเกาหลี