ภารกิจเพื่อสังคม

   -สมาคมฯได้นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ(2547)

   -ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง(2548)

   -สนับสนุนเงินช่วยกิจกรรมดูงานที่มหาวิทยาลัยชินวัตรของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(2549)

   -ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย(2549)

   -การจัดงานสร้างสรรค์สายสัมพันธ์5องค์กร

   -การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนำเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย(2550)

   -ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(2550)

วัตถุประสงค์

   1.ส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

   2.แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  งานวิจัย  เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา

   3.สร้างความสัมพันธ์อันดี  และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

   4.ดูแลรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงทางอาชีพของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิต  ส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า

   5.ประกอบกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

   6.พัฒนาวิชาชีพของสมาชิกวิศวกรทุกสาขา   เพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมอันจะทำให้เกิดแก่ชื่อเสียงของสังคม

LOGO 5 องค์กรหลัก