วัตถุประสงค์

   1.ส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

   2.แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  งานวิจัย  เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา

   3.สร้างความสัมพันธ์อันดี  และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

   4.ดูแลรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงทางอาชีพของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิต  ส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า

   5.ประกอบกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

   6.พัฒนาวิชาชีพของสมาชิกวิศวกรทุกสาขา   เพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมอันจะทำให้เกิดแก่ชื่อเสียงของสังคม