มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงาน และพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า และสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ เพื่อจัดทำ มาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากท่านในการเข้าร่วมเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งได้มีการจัดประชุมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพฯ

จึงกำหนดจัด ประชุมนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ ต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 -15.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) Application ZOOM เพื่อให้คณะรับรองมาตรฐานอาชีพพิจารณา เห็นชอบรายละเอียดของมาตรฐานอาชีพและการกำหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมี รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารด้านล่าง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุม และขอความกรุณา แจ้งตอบรับการประชุมฯ ภายในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

** ดาวน์โหลด เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมนำเสนอฯ